Footer – fraudebeleid

Fraudebeleid

Fraudebeleid

Bij verzekeren draait het om vertrouwen. U moet erop kunnen vertrouwen dat Lifetri uitvoert wat wij met u hebben afgesproken. En wij moeten erop kunnen vertrouwen dat u aan ons de waarheid vertelt. Bij de aanvraag van uw verzekering en ook als wij aan u een uitkering doen.

Polis administratie medewerker

Wat verstaan we onder fraudebeleid?

Fraude is het overtreden van een regel met als doel om de ander te benadelen en zelf een voordeel te behalen. Bijvoorbeeld als u bij het invullen van een gezondheidsverklaring niet invult dat u recent bij een arts bent geweest, een ziekte heeft of niet vertelt welke medicijnen u gebruikt. Lifetri kan dan geen goede inschatting maken van uw gezondheid. Mogelijk brengen we u dan te weinig premie in rekening.

Een ander voorbeeld is dat u informatie aan Lifetri verstrekt waardoor u een uitkering krijgt waar u geen recht op heeft. Klanten die fraude plegen, hebben hier een voordeel van. Maar Lifetri heeft een nadeel, want wij ontvangen te weinig premie of doen een uitkering die we niet hadden hoeven te doen. En om dit te compenseren, zullen wij bij andere klanten een hogere premie in rekening moeten brengen.

Fraude wordt betaald door alle klanten

Als een klant fraudeert, dan wordt dat dus betaald door alle andere klanten. Omdat wij dat niet eerlijk vinden, zullen we zo veel mogelijk proberen om fraude tegen te gaan. We kunnen daardoor onze kosten laag houden. Lifetri heeft een fraudebeleid. Daarnaast houden we ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars. We trainen onze medewerkers om signalen van fraude te herkennen. Als we een vermoeden hebben dat iemand fraude pleegt, dan zullen we dit altijd verder onderzoeken. Is er echt sprake van fraude, dan zullen we maatregelen nemen.

Heeft de verzekerde bijvoorbeeld niet de waarheid vertelt op zijn gezondheidsverklaring, dan kunnen we besluiten geen uitkering te doen aan de nabestaanden als de verzekerde overlijdt.

Ons fraude beleid

Wij voeren een actief beleid om fraude op te sporen. Als we fraude vermoeden, dan kunnen we een onderzoek laten instellen door een bevoegd onderzoeksbureau.

Als er sprake is van fraude dan kunnen we de volgende maatregelen nemen:

  • We accepteren de verzekering niet of alleen op afwijkende voorwaarden
  • We verhalen de kosten van het onderzoek op de fraudeur
  • We melden de fraude in ons interne incidentenregister
  • We doen aangifte bij de politie

Als we fraude, en dus een strafbaar feit vermoeden, dan doen we aangifte. We nemen dan het volgende in overweging:

  • De ernst van het gepleegde strafbare feit
  • De hoogte van het (verwachte) financiële nadeel
  • Het belang van de betrokkene(n)
  • De wettelijke verplichtingen
  • Het fraudeprotocol dat is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars
Polis afdeling Lifetri

Melding aan betrokkene

Als er fraude door ons is geconstateerd, informeren wij de betrokkene per brief over de genomen maatregelen, de aard en ernst van de fraude, de regelgeving bij de beslissing en onze overwegingen tot het nemen van onze maatregelen. Bij de genomen maatregelen houden wij ons uiteraard aan de privacyregels.

Heeft u het vermoeden dat een persoon misbruik maakt van een van onze verzekeringen? Dan horen wij dit graag van u. U kunt (uw vermoeden van) fraude aan ons melden via het e-mailadres fraudebeheersing@lifetri.nl. Natuurlijk kunt u ons op werkdagen ook bellen. Dat kan op het telefoonnummer 085 – 020 89 08. Vraag dan naar de Polisafdeling of de Coördinator Fraudebeheersing.

Wilt u uw melding anoniem doorgeven? Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000.